Při nákupu nad 1.000 Kč získáváte 15% slevu na zakoupené zboží.

Zásady zpracování osobních údajů

ÚVODNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů:

TIC Brno, příspěvková organizace, se sídlem Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 00101460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18 (dále jen „Správce“ nebo „TIC“)

Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování: TIC BRNO, příspěvková organizace | Radnická 365/2 | 602 00 Brno, adresa elektronické pošty tic@ticbrno.cz, telefon +420 542 427 102.

TIC nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

_____________________________________________

 

PRÁVNÍ DŮVOD & ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány jsou tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Webová stránka www.ticbrno.cz užívá cookies. Bližší informace o jejich užití zde.

DALŠÍ PŘÍJEMCI

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

 

DOBA UCHOVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona TIC následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

V případě podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Kompletní informaci o zásadách zpracování osobních údajů správcem naleznete zde.